PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Listy poslancom

Listy adresované starostovi obce Kapušany a všetkým poslancom obecného zastupiteľstva

1. list odoslaný elektronickou poštou 4.9.2015 - na tento list nikto neodpovedal

Vážený pán starosta,
Vážení poslanci,
dnes som Vás všetkých kontaktoval s ponukou na stretnutie s možnosťou pokračovať v dialógu na tému zbúrať/nezbúrať hradnú drevenicu.

Dňa 2.9.2015 som od jedného z  vlastníkov obdŕžal zmenu stanoviska so zamietnutím všetkých nám už vydaných súhlasov. Zmena predošlého súhlasného stanoviska na nesúhlasné bola na základe žiadosti obce Kapušany s odôvodnením, že plánované aktivity realizuje obec. Týmto bola zablokovaná možnosť predložiť Vám to, čo ste požadovali – súhlasy vlastníkov a povolenia úradov.

Na základe mojich doterajších skúseností s pozitívnymi reakciami verejnosti na činnosť dobrovoľníkov na obnove hradov, vrátane Kapušianskeho, som presvedčený, že v tomto prípade muselo dôjsť k nedorozumeniu a žiadam o vysvetlenie postoja obce, prečo sa dožadovala, aby vlastník, ktorý už vydal súhlasné stanovisko, ho zmenil na nesúhlasné.

Považujem to za jednoznačné NIE dobrovoľníkom, čo je v rozpore so závermi našej spoločnej diskusie na júnovom zastupiteľstve. Z tohto kroku obce Kapušany som sklamaný, a preto ako ďalšiu formu diskusie zvažujem leták adresovaný všetkým obyvateľom obce Kapušany a priaznivcom Prešovskej hradnej cesty. Je mi ľúto, že som tlačený do takýchto krajných riešení. Verím, že ešte stále tu je priestor na pokojné a už len férové konanie na vyriešenie sporu ku spokojnosti oboch strán.

Obsah letáku Vám posielam v prílohe s možnosťou opraviť, zmeniť, doplniť argumentáciu, prípadne navrhnúť stretnutie na vzájomný dialóg.
Teším sa na stretnutie s tými, ktorí prijali moju ponuku na spoločnú obhliadku hradnej drevenice v najbližších dňoch. Želám pekný víkend.

S pozdravom
Martin Sárossy

2. list odoslaný elektronickou poštou 9.9.2015 - na tento list nikto neodpovedal

Vážený pán starosta,
Vážení poslanci,

ďakujem Vám za ochotu viesť dialóg ohľadom hradnej drevenice. Veľmi si vážim aj čas, ktorý ste venovali osobnej obhliadke drevenice a vypočuli si argumentáciu ZA jej dočasné zotrvanie na súčasnom mieste. Mojim cieľom je naopak poznať argumenty PROTI.

Za hlavný problém stále považujem fakt, že pán starosta zablokoval to, čo sám požadoval a na čom sme sa spolu dohodli na júnovom zastupiteľstve - súhlasy vlastníkov, čo považujem za nefér. Tento stav stále trvá a ja v prípade, že sa to nepodarí napraviť, zrejme nebudem mať inú možnosť ako sa uchýliť ku krajnému riešeniu formou avizovaného letáku všetkým obyvateľom obce Kapušany a priaznivcom Prešovskej hradnej cesty.

Avšak Váš doterajší ústretový postoj naznačuje, že žiaden leták nakoniec nebude potrebný. Po včerajšom rozhovore s pánom starostom som sa upokojil. Priznávam, že iniciatíva pána starostu ohľadom ovplyvňovania vlastníka aby tretí raz menil stanovisko ma zaskočila a aj vystrašila. A so strachom a v strese človek často napácha chyby a krivdy, ktoré sa len ťažko naprávajú.

Chcem Vás ubezpečiť, že sa takého konania snažím vyvarovať a zároveň poprosiť o zotrvanie v tomto dialógu, na konci ktorého, verím, bude dohoda ku spokojnosti oboch strán a na prospech hradu.

Ako ďalej? Navrhujem spoločné stretnutie s cieľom pripraviť znenie dohody o spolupráci medzi obcou Kapušany a OZ Rákociho cesta a túto dohodu predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Spoločnú prípravu návrhu dohody považujem za veľmi dôležitú kvôli efektívnej diskusii na zastupiteľstve pred schvaľovaním. Takáto dohoda by snáď mohla vlastníka presvedčiť, aby svoje stanovisko zmenil, už po štvrtý krát. Uvedomujem si však, že najmä vzhľadom na jeho znechutenie z celej záležitosti to nebude vôbec jednoduché.

V prílohe Vám posielam
1) Leták aktualizovaný na základe vyjadrení pána starostu
2) Zápis vyjadrení pána starostu

S pozdravom,
Martin Sárossy

PS: Na stránke obce je chybný kontakt na pána poslanca Stankoviča (mäkčeň na č) a tiež zrejme neaktuálny kontakt na pána poslanca Lukáča.

3. list odoslaný elektronickou poštou 23.9.2015 - na tento list nikto neodpovedal

Vážený pán starosta,
Vážení poslanci,

od nášho posledného stretnutia na zastupiteľstve ubehli tri mesiace. Na to najbližšie, v piatok  25.9.2015 sa chystám tak, ako sme sa pred prázdninami dohodli, s rovnakou otázkou. Občianske združenie Rákociho cesta má záujem predĺžiť dočasné povolenie pre správcovský objekt na Kapušianskom hrade – drevenicu na súčasnom mieste. Aké je stanovisko obce Kapušany k tomuto zámeru?

Stanovisko spred troch mesiacov bolo, že ak budú súhlasiť vlastníci a príslušné úrady, tak obec by nemala mať dôvod nesúhlasiť. Súhlasy vlastníkov som už v tom čase mal a bežali aj konania na príslušných úradoch, preto som v tejto podmienke nevidel problém. Avšak obec zabránila tomu, čo sama požadovala. Jedného z vlastníkov požiadala, aby svoje súhlasné stanovisko zmenil na nesúhlasné. Toto považujem za nefér. Je to rovnaké, ako keby ste mi dali podmienku prejsť za deň na bicykli 100 km a v noci mi prepichli duše.

Ak existuje dôvod, pre ktorý obec nechce, aby drevenica mohla na svojom mieste slúžiť verejnosti, minimálne do doby, kedy objekt s rovnakou funkciou bude stáť na inom, trvalom mieste, tak tento dôvod je potrebné vysvetliť občianskym združeniam a obyvateľom obce Kapušany, ktorí sa na stavbe drevenice podieľali. Verím, že príčinou naštrbenia vzájomnej dôvery sú len nedorozumenia. Mnohé sa podarilo vysvetliť na stretnutí s pánom starostom, o ktorom som Vás informoval. Od najbližšieho zastupiteľstva očakávam ústretovosť pri snahe o uzavretie dohody o spolupráci medzi obcou a občianskym združením na obnove a rozvoji Kapušianskeho hradu.

Na diskusiu na verejné zastupiteľstvo pozývam aj zástupcov ostatných združení a obyvateľov obce Kapušany, ktorí sa na stavbe drevenice podieľali. Nakoľko je zrejmé, že nie všetci sa budú môcť zastupiteľstva osobne zúčastniť (malý priestor zasadačky a časové obmedzenia), pokúsim sa zabezpečiť nahrávanie priebehu zastupiteľstva na videozáznam s cieľom sprostredkovať dotknutej verejnosti Vaše stanoviská a argumentáciu. Všetci poslanci, s ktorými som mal možnosť sa osobne o tejto záležitosti rozprávať mi potvrdili, že o žiadosti obce vlastníkovi o zrušenie súhlasu nevedeli. Preto v prílohe zasielam kópiu predmetnej žiadosti, ktorú mi poskytol pán starosta.

Teším sa na spoločné stretnutie, teším sa na budovanie vzájomnej dôvery a teším sa na spoluprácu, ktorej zásady sú: dobrovoľnosť, rovnocenné postavenie a vzájomná výhodnosť.

S pozdravom,
Martin Sárossy

4. list odoslaný elektronickou poštou 28.9.2015 - na tento list nikto neodpovedal
 
Vážený pán starosta,
Vážení poslanci,
dovoľte mi ešte raz vyjadriť ľútosť a veľké sklamanie z toho, aký priebeh malo ostatné obecné zastupiteľstvo. Takýto záver som nečakal, nakoľko som vedel, že už máte skúsenosť s nahrávaním zastupiteľstva na videozáznam a bol som presvedčený, že otvorenosť kapušianskej samosprávy je na vysokej úrovni. Kameru som odmietol vypnúť aj na základe svojej rovnakej skúsenosti z roku 2007, ktorú opísal Michal Frank v denníku Korzár. Tu je odkaz na článok
http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/4440056/poslanci-velkeho-sarisa-zakazali-nakrutit-videozaznam.html
V prílohe Vám posielam štvrtý list.
S pozdravom,
Martin Sárossy

---------------------------------------------------------------------------

Vážený pán starosta,
Vážení poslanci,

obraciam sa na Vás už so štvrtým listom ohľadom zámeru predĺžiť dočasné povolenie pre správcovský objekt na Kapušianskom hrade – drevenicu na súčasnom mieste. V predošlých troch listoch som žiadal, navrhoval, pýtal sa, no nedostal som žiadnu relevantnú (písomnú) odpoveď. Dovolím si moje „klopanie“ na dvere kapušianskej samosprávy zhrnúť:

1. list zo 4.9.2015
Žiadam o vysvetlenie postoja obce, prečo sa dožadovala, aby vlastník, ktorý už vydal súhlasné stanovisko, ho zmenil na nesúhlasné.

2. list z 9.9.2015
Navrhujem spoločné stretnutie s cieľom pripraviť znenie dohody o spolupráci medzi obcou Kapušany a OZ Rákociho cesta

3. list z 23.9.2015
Občianske združenie Rákociho cesta má záujem predĺžiť dočasné povolenie pre správcovský objekt na Kapušianskom hrade – drevenicu na súčasnom mieste. Aké je stanovisko obce Kapušany k tomuto zámeru?

Na nedokončenom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.9.2015 v diskusii zazneli zo strany obce dve protichodné stanoviská k tejto téme: „ja nebudem hlasovať, lebo hradná drevenica nepatrí obci“ a na druhej strane „drevenica patrí obci, lebo na obec boli vydané povolenia a je jedno, kto tú drevenicu postavil“. Aj táto názorová nejednotnosť dokazuje, že ak sa má tento spor vyriešiť bez zbytočného ubližovania si (teda múdro a s nadhľadom) je nevyhnutné DOHODNÚŤ SA aspoň na tom, ako celý spor vznikol a aký je súčasný stav.

Na zastupiteľstve tiež zo strany obce zaznelo „my vieme ako to bolo“. Svoj pohľad na genézu celej záležitosti som opísal v letáku, ktorého obsah som poskytol Vám aj obecnému úradu. K tomu „ako to bolo“ som ale doposiaľ žiadnu pripomienku nedostal. Pán starosta mal k letáku len jedinú pripomienku, a to, že drevenicu nechce zbúrať ale presťahovať. Ja sa stále pýtam, prečo.

Aj vzhľadom na priebeh ostatného zastupiteľstva sa obávam, že šanca celý spor vyriešiť triezvo, bez emócií (teraz už možno aj s príchuťou pomsty) sa zmenšuje. Riešenie vidím v stretnutí pred nasledujúcim zastupiteľstvom v zložení:
- pán starosta, ktorý chce odstrániť drevenicu zo súčasného miesta,
- aspoň jeden poslanec, ktorý videl drevenicu aj znútra,
- aspoň jeden poslanec, ktorý nevidel drevenicu znútra,
- pán prednosta, ktorý má prehľad o celej záležitosti,
- a ja, ktorý chcem predĺžiť dočasné povolenie pre drevenicu,
teda stretnutie piatich ľudí, čo je primeraný počet pre efektívnu diskusiu. Výsledkom stretnutia by mal byť návrh (možno návrhy) na múdre riešenia.

S pozdravom,
Martin Sárossy

5. list odoslaný elektronickou poštou 18.11.2015

Vážený pán starosta,
Vážení poslanci,

Obraciam sa na Vás s piatym listom ohľadom zámeru predĺžiť dočasné povolenie pre hradnú drevenicu na súčasnom mieste. Záver nášho posledného stretnutia na obecnom zastupiteľstve 9.10.2015 bol, že ak si Rákociho cesta opäť vybaví súhlas vlastníkov, tak pán starosta už nebude vyvíjať iniciatívu proti predĺženiu povolenia. Faktom je, že vlastník je znechutený a už v septembri mi odkázal, že nemá záujem o opätovnom súhlase diskutovať. Je to pochopiteľné. Preto skôr, než sa odvážim vlastníka obťažovať so zmenou stanoviska už po 4. krát, považujem za dôležité dokončiť hradnú drevenicu tak, aby plnila svoj účel a slúžila verejnosti.

V prílohe Vám posielam návrh letáku - pozvánky na otvorenie hradnej drevenice pre verejnosť, s cieľom vypočuť si názor každého z Vás a upraviť obsah letáku podľa Vašich návrhov a pripomienok. Som rád, že obec si ujasnila stanovisko ohľadom vlastníctva drevenice. Na základe informácie, ktorú som obdŕžal 2.11.2015 (posielam v prílohe), vyplýva, že obec považuje drevenicu za svoj majetok, ktorý „nadobudla vlastnou činnosťou počas realizácie prác na rekonštrukcii hradu počas uplynulých rokov“. Zároveň však je pravdou, že OZ Rákociho cesta sa môže preukázať hodnotou majetku a práce investovanej do hradnej drevenice v sume minimálne 4 690 €.

Preto považujem za svoju a rovnako aj Vašu povinnosť, urobiť všetko preto, aby som mohol ja členom a darcom Rákociho cesty, Vy občanom Kapušian a spoločne verejnosti preukázať, že hodnota, ktorú má hradná drevenica nebola vynaložená zbytočne a bude v maximálnej možnej miere využitá pre rozvoj hradu a obce. Bolo by prirodzené, aby otvorenie hradnej drevenice sme pripravili spoločne – Rákociho cesta a obec Kapušany.

Taktiež chcem poprosiť Vás, vážení poslanci, aby ste sa pridali k občianskej iniciatíve „Hradná drevenica pre hrad“ a aby sme vlastníka ohľadom vydania súhlasu oslovili spoločne. Vaše názory na predstavené návrhy a prípadné pripomienky k obsahu letáku, mi zašlite prosím do piatku večera, čo je posledný termín pre zadanie letáku na grafické spracovanie a tlač. Leták plánujem distribuovať do každej domácnosti v podhradných obciach (Kapušany, Fulianka, Fintice) o týždeň v stredu.

Ďakujem za odpoveď a ostávam s pozdravom

Martin Sárossy
0911-663377

PS: V kópii posielam aj partnerským organizáciám TK Jantár a SARUS, ako aj všetkým členom Rákociho cesty.

---------------------------------

Odpoveď zo dňa 20.11.2015
Dobrý deň,

vzhľadom na skutočnosť, že predmetné krátkodobé prenosné zariadenie – prístrešok umiestnený na par. KN C 1682 (KN E 1422/1) v k.ú. Kapušany má povolenie len do 31.12.2015, obec ako vlastník objektu zakazuje komukoľvek vykonávať akékoľvek aktivity v danom objekte.
S pozdravom Ing. jozef Pribula - starosta obce

Odpoveď zo dňa 23.11.2015
Dobrý deň pán starosta,
ďakujem Vám za odpoveď. Nehnevajte sa prosím, ale moja zodpovednosť za majetok obce mi nedovoľuje poslúchnuť Váš zákaz. Som presvedčený, že neboli využité všetky zákonné prostriedky na ochranu hradnej drevenice ako obecného majetku. Váš zámer tento majetok znehodnotiť (avízovaným rozoberaním drevenice od 25.11.2015) je podľa môjho názoru v rozpore so zákonom o obecnom zriadení, ktorý prikazuje obecný majetok chrániť, zveľaďovať a zhodnocovať. Rešpektujem tiež vôľu minimálne 111 obyvateľov obce Kapušany, ktorí včera podpísali otvorený list adresovaný Vám s prosbou, aby ste hradnú drevenicu zachránili. Preto minimálne do plánovaného termínu otvorenia hradnej drevenice pre verejnosť, t.j. 29.11.2015 sa budem snažiť tento majetok obce chrániť všetkými možnými prostriedkami, hoci aj pred samotným starostom.
Za týmto účelom som pripravil Tlačovú správu, ktorá je v prílohe a dávam Vám možnosť k nej zaujať stanovisko dnes dopoludnia. Nakoľko neviem, či budem môcť správu popoludní zverejniť, posielam ju aj pani Pihuličovej, novinárke, s ktorou spolupracujete a zároveň ju prosím, aby túto správu do 12:00 nezverejňovala.
S pozdravom,
Martin Sárossy

 

 

6. list odoslaný elektronickou poštou 26.11.2015

Vážený pán starosta,
Vážení poslanci,
Vážení občania, prítomní na obecnom zastupiteľstve dňa 9.10.2015,

Dnes o 17:00 sa koná mimoriadne zastupiteľstvo na obecnom úrade v Kapušanoch, na ktorom majú poslanci rozhodnúť o tom, či vyhovejú požiadavke 111 obyvateľov, aby obec chránila svoj obecný majetok – hradnú drevenicu a nevystavovala sa pokute, a to tým, aby do 1.12.2015 obec požiadala o predĺženie povolenia pre dočasné umiestnenie hradnej drevenice na súčasnom mieste.

Zvolať mimoriadne zastupiteľstvo žiadali štyria poslanci a 111 občanov otvoreným listom potom, čo pán starosta napriek svojmu verejnému prísľubu, že do konca roka nebude vyvíjať aktivity na odstránenie hradnej drevenice, v reakcii na návrh otvoriť hradnú drevenicu pre verejnosť 29.11.2015 vyzval dobrovoľníkov, aby odovzdali kľúče, pretože obec ide drevenicu rozoberať 25.11.2015. Celá situácia sa zbytočne vyhrocuje. Ukľudniť pohoršených občanov a vniesť pokoj a rozum do celého sporu je teraz v rukách poslancov.

Na múdre rozhodnutie je potrebné mať všetky a úplné (nie polovičaté informácie). Chcem doplniť všetky polopravdy, uvedené v zápisnici zo zastupiteľstva, aj o názor druhej strany.
1) Pán starosta informoval prítomných so zarážajúcim článkom, ktorý bol vydaný v denníku Korzár, v ktorom sú uvádzané nepravdivé informácie.
Pravdou je, že pán starosta poznal vysvetlenie, ako článok vznikol, ale na zastupiteľstve to zamlčal. Preto v prílohe posielam vyjadrenie autorky článku, ktorú znepokojilo, keď si v zápisnici prečítala, že napriek jej úsiliu nedorozumenie s článkom vysvetliť, sú dôsledky konania opätovne zneužívané na zahmlievania a osočovanie.

2) Pán starosta sa opýtal, či 600,- Eur za tesárske práce pri výstavbe drevenice je podľa neho dobrovoľnícka činnosť'.
Pravdou je, že v rozhodnutí, podpísanom pánom starostom, o umiestnení drobnej stavby je uvedená podmienka, že odborné práce musí vykonať odborné spôsobilá osoba. Odmenu za túto ich prácu som vyplatil z vlastných finančných prostriedkov. Neskôr, o rok, som si tento výdavok vykompenzoval zo sumy nazbieranej do hradnej pokladničky. O tejto skutočnosti som pána starostu informoval už dávno, nebolo mojim cieľom nič zatajovať. Nijako som sa tým neobohatil a uvedené prostriedky boli vložené do obecného majetku.

3) Pán B., ako bývalý člen Rákociho cesty, informoval poslancov, že p. Sárossy robil väčšinu akcií bez vedomia členov a členov informoval len o tom, čo chcel. Niektorí členovia s Martinom nesúhlasia...
Na tento pokus spochybniť, či konám v súlade s názormi členov nášho združenia, posielam v prílohe zápis z členskej schôdze Rákociho cesty so stanoviskom, ktorý podporuje moje úsilie o zachovanie hradnej drevenice na súčasnom mieste. Naopak, pán starosta, ktorý na zastupiteľstvo pána B. pozval, zatiaľ nepreukázal, že jeho úsilie o odstránenie hradnej drevenice zo súčasného miesta, je v súlade s vôľou jeho voličov – obyvateľov obce Kapušany.

Týmto spôsobom budú vysvetlené aj ostatné polopravdy – o nátlaku na vlastníka a pod.

Je nesmierne náročné brániť sa pred mocnými. Nechcem ubližovať, ani vyvíjať nátlak. Mojou obranou je nastavovať zrkadlo tým, ktorí dostali moc. Ja nie som bez viny, preto nechcem prvý hádzať kameňom. Ak ste niektorý z mojich krokov tak pochopili, pomenujte ho prosím a ja sa zaň vopred ospravedlňujem a chcem zjednať nápravu.

S pozdravom

Martin Sárossy
0911-663377

PS: Vzhľadom na skutočnosť, že nie je možné, aby všetci občania, ktorí chcú vidieť, ako budú poslanci na dnešnom zastupiteľstve diskutovať, boli osobne prítomní, pripravuje sa priamy prenos z rokovania. Teda aj občan, ktorý nebude prítomný v zasadacej miestnosti, bude môcť toho svojho poslanca, ktorému vo voľbách odovzdal moc s dôverou, že bude hájiť záujem verejnosti, pozorovať hoc aj pri čakaní na autobus z práce domov vo svojom mobile. Táto služba občanom je už samozrejmosťou v obciach, kde poslanecké zrkadlo považujú za nevyhnutnú súčasť samosprávy.

Odpoveď pána B.:
Martin,
za tym co som povedal si stojim, a hlavnym problemom je vase spravanie a polopravdy. Spolupracoval som s vami od roku 2007 az do roku 2011. Zial podla mojho nazoru vam uz davno neide o zachranu hradov. Ako som povedal treba dodrziavat zakony nie len ked to vyhovuje vam ale vzdy. a od zaciatku. Je velmi jednoduche vyvolat problem a potom vsetkych obvinovat ze to nechcu riesit. Prosim vas aby ste v buducnosti nemanipuloval s mojimi vyjadreniami.