PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Analýza návrhov záchrany drevenice

Zatiaľ sú známe dve možnosti, ako zachrániť hradnú drevenicu.

 

Riešenie A – žiada 141 občanov otvoreným listom

Požiadať do 1.12.2015 o predĺženie povolenia pre drevenicu na súčasnom mieste. Získa sa čas na zodpovednú prípravu a neskôr (na jar) by sa obec rozhodla, či drevenicu premiestni na iné miesto alebo ponechá na hrade.

 

Riešenie B – navrhol pán starosta

Drevenicu odborne rozobrať, preniesť a opäť postaviť (nevedno do kedy) na iné, zatiaľ presne neurčené miesto mimo hradu pri zachovaní rovnakej funkčnosti (celoročná užívateľnosť - s kachľovou pecou, komínom, projektom protipožiarnej ochrany, zateplením a vnútornými omietkami).

 

 

Podrobná analýza na prvý pohľad jednoducho vyzerajúcich riešení

 

Riešenie A

Finančná a časová náročnosť: zanedbateľná

Možné riziká:

  • Obec nemusí stihnúť za mesiac (teda do 31.12.2015) doplniť žiadosť o súhlasy vlastníkov a tým sa naplní hrozba pokuty za neodstránenie stavby do výšky 9.958,17 €.
  • Pravdepodobnosť rizika – doposiaľ všetci traja vlastníci vychádzali obci ústrety promptným vydaním súhlasu, neraz na počkanie. Obec žiada vlastníkov o súhlasy každoročne v súvislosti s obnovou hradu. Pán starosta však tvrdí, že od jedného vlastníka obec súhlas na dočasné umiestnenie drevenice (tak ako pred tromi rokmi) už teraz určite nedostane, dôvody však neuviedol. Ak by to bola pravda, tak miera rizika by bola vysoká a mesiac na presvedčenie vlastníka, aby zmenil názor, by nemusel stačiť. V takom prípade by zrejme základná otázka PREČO? bola zo strany verejnosti adresovaná vlastníkovi.

 

POZNÁMKA: Pravdou je aj to, že tento údajne (podľa tvrdení pána starostu) odmietavý vlastník, už raz vydal súhlasné stanovisko na umiestnenie dočasného objektu na Kapušianskom hrade, a to združeniu Rákociho cesta. Keď sa to pán starosta dozvedel, požiadal ho, aby svoj súhlas zmenil na nesúhlas z dôvodu, že všetky aktivity, na ktoré súhlas žiada Rákociho cesta už na hrade realizuje obec Kapušany. Čo ale nie je pravda. To žiaľ vlastník nemohol posúdiť a zrejme to bol jeden z dôvodov, prečo vlastník žiadosti obce vyhovel. Z takého jednania bol vlastník znechutený a odmietol opäť sa k tejto záležitosti vyjadrovať. Na opätovnú žiadosť pána starostu, dva dni pred mimoriadnym zastupiteľstvom v Kapušanoch 26.11.2015 vlastník odpovedal, že súhlas na predĺženie umiestnenia hradnej drevenie na súčasnom mieste nevydá.

 

Riešenie B

Finančná a časová náročnosť: Odhad finančných nákladov ani časový plán nie je známy (riešenie bolo navrhnuté v pondelok 23.11.2015). Je možné, že sa počíta s prácou nezamestnaných, ktorých mzdy sú z podstatnej časti hradené z eurofondov (Európsky sociálny fond). Náklady na stavbu drevenice (bez materiálu, ak tento bude na 100% zrecyklovaný) boli 2.750 € (odborné + pomocné práce, pri pomocných prácach 3€/hodinu). Určite bude niečo stáť aj rozoberanie a premiestňovanie, ale dajme tomu nech to je za všetko spolu 3.000 €.

Možné riziká:

  • obec nenájde v rozpočte dostatok finančných prostriedkov,
  • poslanci (alebo občania) nebudú súhlasiť s týmto spôsobom vynaloženia verejných prostriedkov,
  • časový plán (zatiaľ neznámy) a vzhľadom na ročné obdobie nemusí sa podariť ho dodržať,
  • materiál sa aj pri maximálnej snahe môže poškodiť (napr. kachlice z kachľovej pece) a už sa nepodarí opäť postaviť plnohodnotný objekt, brvná v rohoch drevenice nie sú ukladané ale prebíjané dlhými klincami,
  • riziko pracovného úrazu v zimnom období, pri manipulácii s ťažkými bremenami vo výškach a na svahu môže byť pomerne vysoké,
  • ak sa drevenica po rozobraní nepostaví ihneď (z dôvodu počasia) bude potrebné riešiť bezpečné uloženie všetkých rozobraných častí, čo si vyžaduje ďalší čas, ľudí a financie,
  • na celý masív hradného kopca, ktorý je európsky významným chráneným územím sa z hľadiska zákona o ochrane prírody vzťahuje podmienka mať povolenie, na získanie ktorého sú taktiež potrebné súhlasy vlastníkov, navyše koncepcia ochrany prírody tohto územia počíta s koncentráciou ľudských aktivít (cestovný ruch) na jedno miesto (hrad a blízke okolie), nie ich rozptyľovanie na viaceré miesta v danom území (rieši to tzv. Program starostlivosti o chránené územie, ktorý sa v súčasnosti dokončuje),
  • nie je známe stanovisko vlastníka náhradného pozemku pre umiestnenie drevenice (nik sa ho oficiálne nepýtal)