PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Lipovce 2014

12.11.2014  Obhliadka s ochranármi
  
Hrad leží v prírodnej rezervácii Kamenná baba, preto na práce súvisiace s údržbou a prezentáciou hradu, ako napr. odstraňovanie krovín, archeologický výskum a konzervačné práce, je potrebná výnimka zo zákona o ochrane prírody.

  
Dnes sme na hrade diskutovali o možnom rozsahu povolení s pracovníkmi Okresného úradu Prešov - odboru starostlivosti o ŽP a Štátnej ochrany prírody SR. Taktiež bola vytýčená trasa budúceho náučného chodníka. Od miesta parkovania "pri včelárovi" dole lúkou až na zalesnený hrebeň, na konci ktorého sú zvyšky hradu.
  
Smerovníky ku hradu sú zatiaľ provizórne, aj na vyznačenie chodníka ku hradu je potrebný súhlas ochrany prírody.
 
Na obr. vľavo je hradná priekopa. Na obr. vpravo je dolný hrad.
 
Posledné zvyšky pôvodných murív hradu.