PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Konferencie

 


Odhalenie pútača hradných ciest v Sabinove pred konferenciou Obnova hradných zrúcanín a cestovný ruch dňa 23.3.2017.

P O Z V Á N K A

na konferenciu „Obnova hradných zrúcanín a cestovný ruch“

Pod záštitou Ing. Antona Marcinčina, PhD.
Splnomocnenca vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov

23.3.2017, 13:00 – 16:00, Sabinov

Miesto: Sabinov, Koncertná sála Kultúrneho centra Na Korze (býv. piaristické gymnázium)

O 12:30 bude v centre Sabinova odhalený pútač hradných ciest.
Konferencia nie je súčasťou žiadneho grantu ani dotácií a je organizovaná z iniciatívy členov prípravného výboru konferencie.

Šariš - región s najvyšším počtom obnovovaných hradných zrúcanín: Šariš, Kapušany, Šebeš, Soľnohrad, Obišovský hrad, Lipovský hrad, Medzianky, Zborov, Hanigovský hrad, Kamenický hrad, Plaveč, spolu 11 hradných zrúcanín.

 

Komu je konferencia určená:

  • samosprávy a občianske združenia vlastniace/spravujúce hradné zrúcaniny
  • osoby zodpovedné za rozvoj CR na úrovni samospráv, regiónov, krajov
  • organizátori hradných podujatí
  • pracovníci štátnej správy v oblasti pamiatkovej ochrany a regionálneho rozvoja
  • oblastné organizácie cestovného ruchu a klastre CR
  • podnikatelia v cestovnom ruchu

 

 Témy príspevkov a obsah diskusií

1) Čo podporuje a čo obmedzuje rozvoj podnikania na obnovených hradných zrúcaninách. Skúsenosti a odporúčania zachránených hradných zrúcanín. Aké produkty cestovného ruchu so zapojením hradných zrúcanín existujú a aké sú reálne produkty v regióne Šariš. Aké príjmy môže generovať obnovená hradná zrúcanina. Ako sa dá podnikať v cestovnom ruchu na hradných zrúcaninách.

3) Vízia spojenia zdrojov na ochranu kultúrneho dedičstva, podpory zamestnanosti a rozvoja cestovného ruchu. Návrh na vytvorenie systematického nástroja podpory rozvoja cestovného ruchu na obnovených hradných zrúcaninách. Prevádzka a údržba hradného areálu, koncept „hradného hospodárstva“ smerom k tvorbe udržateľných pracovných miest.

3) Kde sa nachádzajú hradné zrúcaniny v procese obnovy. Čo je potrebné ešte urobiť (obnoviť, zakonzervovať, zrekonštruovať) na dosiahnutie podmienok vhodných pre prevádzku obnovenej hradnej zrúcaniny. Aké ukazovatele by mali byť obsahom Správy o stave hradných zrúcanín. Kalendár hradných podujatí 2017 v regióne Šariš.

 

Výstupy z konferencie

  • Ako vedia obnovené hrady v regióne Šariš prispieť k intenzívnejšiemu rozvoju cestovného ruchu oproti súčasnosti?
  • Čo je potrebné urobiť, pre podporu návštevnosti obnovených hradov v regióne Šariš?
  • Kto má podporovať a realizovať tvorbu destinačných produktov a budovanie turistickej infraštruktúry na obnovených hradoch?

 

P R O G R A M

 

Anton Marcinčin, Iveta Niňajová - program podpory pre najmenej rozvinuté okresy
Úvod do konferencie
Prečo téma „Hrady a cestovný ruch“ v regióne Šariš, súčasný stav podpory pre cestovný ruch v regióne, možnosti akčného plánu pomoci najmenej rozvinutým okresom v regióne. Predpoklady pre vytvorenie klastra hradov v regióne Šariš, model fungovania a ako by takáto platforma mohla prispieť k rozvoju cestovného ruchu a tvorbe pracovných miest.

 

1. Blok – Využívanie CR na hradných zrúcaninách (40 min.)

Dalibor Mikulík - riaditeľ Ľubovnianskeho múzea
Skúsenosti a odporúčania pre rozvoj cestovného ruchu na zachránených hradných zrúcaninách – príklad z hradu Ľubovňa
Hrad Ľubovňa bol v minulosti z veľkej časti ruinou, teda vo fáze väčšiny dnešných hradov a predstavuje pre niektoré hrady model vízie a princípu, na ktorom by chceli dnešné hrady – zrúcaniny fungovať v budúcnosti.

Ladislav Babuščák - správca hradu Šariš, Mesto Veľký Šariš
Šarišský hrad – od obnovy ku prevádzke
Od roku 2011 mesto Veľký Šariš realizuje obnovu hradu. Organizujú sa tu najväčšie hradné podujatia v regióne. Mesto ponúka ubytovanie v hradnej bašte, zaviedlo výber vstupného a má schválenú Koncepciu rozvoja cestovného ruchu. Čo ešte na hrade chýba, aby turisti dostali komplexné služby a aká je stratégia rozvoja cestovného ruchu na Šarišskom hrade?

Stanislav Macinský - predseda Združenia na záchranu Brekovského hradu
Skúsenosti z ročnej prevádzky objektu minimúzea na Brekovskom hrade
Praktická skúsenosť z realizácie aktivít na podporu cestovného ruchu – prevádzka minimúzea, organizovanie hradných podujatí. Výsledky sčítania návštevníkov hradu, zadanie pre spracovateľa architektonicko-urbanistickej štúdie hradu a blízkeho okolia.

Tomáš Haviar - OZ Kamenná veža
Možnosti využitia hradu Kamenica v cestovnom ruchu
Hrad Kamenica sa obnovuje už 10 rokov a jeho stav sa blíži k ukončeniu záchranných aktivít. V tejto súvislosti Združenie Kamenná veža začína riešiť možnosti využitia hradu a smerovania kultúrnych aktivít. Hradné slávnosti si postupne získali veľkú obľubu s minimálne tisíckou návštevníkov. Ukazuje sa, že zvyšujúci sa počet turistov v každom ročnom období si vyžaduje aj ponuku aktivít iného druhu súvisiacich s propagáciou a prezentáciou hradu i jeho okolia. Preto združenie začína s vytváraním informačno - múzejného centra a hľadá možnosti ďalšieho smerovania a nových foriem spolupráce v rámci regiónu. 

Diskusia k formulácii výstupov v I. bloku (15 min.) – vedie Iveta Niňajová

 

II. Blok – Infraštruktúra potrebná pre rozvoj CR (40 min.)

Tomáš Miščík, Martin Janoško - Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska
Možnosti podpory budovania infraštruktúry pre rozvoj cestovného ruchu na hradných zrúcaninách zo strany VÚC a organizácií cestovného ruchu (KOCR, OOCR)
V zmysle zákona o podpore cestovného ruchu má samosprávny kraj i krajská organizácia CR podporovať rozvoj CR na svojom území. Aké sú možnosti pomoci v budovaní infraštruktúry cestovného ruchu pre hradné zrúcaniny v kraji. Ako by mohol vyzerať produktový balík „Dovolenka na Šariši – Dovolenka na hradoch“.

Igor Pribula, Mário Comisso - OZ Novum Castrum
Plánovaná vyhliadka na Hanigovskom hrade a jej potenciál pre na tvorbu pracovných miest v cestovnom ruchu
Doterajšie skúsenosti so zapojením nezamestnaných do obnovy hradu a odporúčania pre podobný model v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Aký model podpory obnovy, údržby a prevádzky hradu by bol vhodný pre podmienky na Hanigovskom hrade. Aké sú kapacity občianskeho združenia Novum Castrum v rozvoji cestovného ruchu. Vízia stavu cestovného ruchu na hrade po výstavbe vyhliadkovej veže. Súčasný stav prístupových komunikácií na hrad z východzích obcí – Miľpoš, Hanigovce, Ľutina.

Radomír Jančošek – riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Šariš-Bardejov
Vladimír Kaminský – predseda Združenia na záchranu Zborovského hradu
Podmienky rozvoja cestovného ruchu na hrade Zborov a možnosti pomoci zo strany OOCR Šariš - Bardejov
Atraktívny hrad Zborov v blízkosti UNESCO lokality a významných kúpeľov má predpoklady byť základným pilierom bardejovského destinačného produktu mesto-kúpele-hrad. Akú infraštruktúru potrebuje hrad dobudovať, aby mohol plnohodnotne uspokojiť návštevníkov, ktorí by si takýto produkt zakúpili? Aké sú možnosti skĺbenia obmedzení, ktoré prinášajú stavebné práce na obnove hradu s aktivitami, ktoré by viedli k nárastu návštevnosti.

Martin Sárossy - predseda OZ Rákociho cesta
Štetovaná cesta na hrad - obnova tradičnej technológie a možnosti jej uplatnenia v marginalizovaných rómskych komunitách
Prehľad stavu hradných ciest v regióne Šariš, skúsenosť z obnovy cesty na Soľnohrad. Výhodou štetovanej cesty oproti asfaltovej je lepšia odolnosť voči teplotným výkyvom, vyššia estetická hodnota v prostredí kultúrnej pamiatky, nižšie náklady na opravy z recyklovaného materiálu a pozitívny vplyv na zadržiavanie vody v krajine. Nevýhodou sú nároky na množstvo manuálnej práce. Na otestovanie tejto metódy v spolupráci s MRK by bol potrebný pilotný projekt.

Diskusia k formulácii výstupov v II. bloku (15 min.) – vedie Dalibor Mikulík

 

III. Blok – Správa o stave hradných zrúcanín (30 min.)

Runa Tkáčiková, Stanislav Tkáčik - Kultúrhrad Šariš
Kultúrne podujatia na hradných zrúcaninách v regióne Šariš – história, čísla, skúsenosti
Vďaka obnove hradov stúpol aj počet hradných slávností. Každý hrad má osobité podmienky a možnosti organizovania podujatí. Množstvo podujatí dáva priestor na zostavenie spoločného kalendára hradných podujatí v regióne, alebo možnosť vytvorenia týždňového festivalu na viacerých hradoch súčasne, čo by mohlo prilákať hostí s prenocovaním v regióne. V roku 2017 sa termíny hradných slávností neprekrývajú – je to príležitosť na spoluprácu organizátorov podujatí s cieľom navzájom si zdieľať návštevníkov.

Monika Stankovičová, študentka odboru Geoturizmus TU Košice, Fakulta BERG
Prešovská hradná cesta ako destinačný produkt - vyhodnotenie projektu
Výsledky prieskumu návštevníka, potenciálneho návštevníka a aktérov podieľajúcich sa na tvorbe destinačného produktu Prešovská hradná cesta. Spájanie viacerých hradov do kultúrnej trasy prináša veľa výhod a príležitostí. Mesto Prešov je výnimočné tým, že vo svojom blízkom okolí má najviac hradných zrúcanín, ktoré sú dobre dostupné. Sú to ideálne podmienky pre budovanie hradnej cesty ako destinačného produktu.

Ján Ducár - správca hradov Šebeš, Soľnohrad a Obišovský hrad
Správa o činnosti správcu troch malých hradov Šebeš, Soľnohrad a Obišovský hrad
Po skončení obnovy hradnej zrúcaniny bude potrebné vytvoriť model trvalo udržateľnej starostlivosti. Príkladom môže byť združenie prostriedkov hradných samospráv, ako v prípade obcí Podhradík, Ruská Nová Ves a Obišovce. Príklad výročnej správy o stave hradných zrúcanín - ukazovatele.

Diskusia k formulácii výstupov v III. bloku (15 min.) – vedie Martin Sárossy

Záver konferencie - zhrnutie výstupov – Iveta Niňajová

Prípravný výbor konferencie:

Ing. Martin Sárossy, PhD.

predseda OZ Rákociho cesta

Ing. Iveta Niňajová, PhD.

odborný garant konferencie, expert pre cestovný ruch v poradnom tíme splnomocnenca vlády pre program pomoci najmenej rozvinutým okresom

Ing. Anna Šenková, PhD.

vedúca Katedry turizmu a hotelového manažmentu, Prešovská univerzita

PhDr. Dalibor Mikulík

riaditeľ Ľubovnianskeho múzea, Hrad Ľubovňa

Ing. Martin Janoško

riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska

Kontakt: martinsarossy@gmail.com  0911-663377