PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

SPRÁVCA HRADOV

Pracovná náplň správcu hradov

 

Vychádza z poslania združenia Rákociho cesta, ktoré zahŕňa záchranu a oživenie hradných zrúcanín a ich zapojenie do udržateľného rozvoja regiónu a jeho cieľov, ktorými sú:

1. Záchrana hradných zrúcanín - konzervácia a čiastočná  rekonštrukcia hradných objektov.

2. Oživenie hradných zrúcanín - organizovanie hradných podujatí.

3. Podpora udržateľného rozvoja regiónu - budovanie doplnkového produktu cestovného ruchu - tzv. hradnej turistiky,

 

pri uplatňovaní nástrojov na dosiahnutie týchto cieľov, ktorými sú:

 - realizácia vlastných projektov
 - spolupráca s organizáciami s podobnými cieľmi
 - organizačná a technická pomoc vlastníkom hradných zrúcanín (samosprávy).

 

Úlohy správcu hradov

 

Cieľ 1. Záchrana hradných zrúcanín

1. Pri obnove hradov – pomoc pri výskume a dokumentácii (archeologický výskum, geodetické zameranie, snímkovanie, a pod.), pomoc pri konzervačných prácach, terénnych a vegetačných úpravách v súlade s koncepciou obnovy a rozvoja hradu.

2. Pri údržbe areálu hradov – zber odpadkov, čistenie prístupových chodníkov, údržba značenia chodníkov, kontrola návštevnej knihy, monitoring stavu hradných objektov.

3. Pri údržbe zázemia hradu – monitoring stavu prístreškov, WC, ohnísk, lavičiek. Údržba parkoviska – zber odpadkov, údržba prvkov drobnej architektúry (informačné tabule, značky, zábradlie, prístrešky, a pod.), monitoring využitia parkovísk (zápis – čas/počet áut).

4. Pri údržbe prístupovej cesty – opravy výmoľov, čistenie odrážok, priepustov a odtokových kanálov, zber odpadkov, údržba smerovníkov a informačných tabúľ.

5. Pri práci s dobrovoľníkmi – zabezpečenie náradia a materiálu pre prácu dobrovoľníkov, plánovanie a organizovanie prác v súlade s koncepciou rozvoja hradu.

 

 Cieľ 2. Oživenie hradných zrúcanín 

1. Vykonáva sprievodcovskú činnosť pre jednotlivcov aj skupiny návštevníkov podľa konkrétnych okolností.

2. Vykonáva prezentácie – reprezentovanie spravovaných hradov na podujatiach -  konferencie, infostánky, prednášky (napr. na školách) a pod.

3. Organizuje podujatia a poskytuje pomoc organizátorom podujatí v rozsahu, na ktorom sa organizátor podujatia vopred dohodne so správcom a združením. 

4. Zabezpečuje kontakt s médiami a vykonáva aktívnu mediálnu prezentáciu hradov.    

 

Cieľ 3. Podpora udržateľného rozvoja regiónu

1. Monitoruje návštevnosť – eviduje nasledovné údaje o návštevníkoch hradu: počet áut na parkovisku (pri príchode na hrad, pri odchode z hradu), čas príchodu, počet v skupine, vekovú kategóriu (dospelí, deti), bydlisko (obec, pri zahraničných len štát), návratnosť (prvonávštevníci alebo rok poslednej návštevy hradu).

 

2. Vedie hradnú knihu pozostávajúcu z týchto častí:

  • história hradu a súčasný stav, poznatky z archeológického výskumu, prírodné hodnoty, stavebno-technický vývoj a stav hradu
  • koncepcia rozvoja hradu
  • denník správcu – evidencia dochádzky správcu, správa z hradu za deň, ktorý na hrade bol - zdokumentovanie uskutočnených prác, ktoré sa vykonali pri napĺňaní cieľov združenia a zaujímavosti, ktoré boli zistené, nové poznatky
  • mesačné prehľady stavebných prác na hrade doplnené fotodokumentáciou, ktoré budú zverejňované na stránke www.hrad.wbl.sk a poskytované obciam – vlastníkom hradov.

 

 

V Prešove 16.6.2016

 

Zamestnanec (správca)                                                        

Zamestnávateľ (OZ Rákociho cesta)

 

TOPlist